Organisationsanalys

För att få en balans i arbetsuppgifterna krävs att man har viss makt att kunna påverka alla de steg som återfinns i den egna processen. Ett återkommande problem som vi ofta ser är att anställda känner sig ha resultatansvar, samtidigt som de upplever sig stå utan makt att kunna påverka sin situation. Det är väl dokumenterat att sådana arbetsförhållanden leder till en osund stress, drar ned arbetsprestationen och bränner ut individen.
Många problem bottnar i att tillgänglig information och data i regel är fragmentarisk, ovederhäftig och sällan kan betraktas helt objektiv eller entydig. Alla individer tolkar data och information utifrån sin egen erfarenhet, uppfattning och kunskap om ämnesområdet. Människor har i allmänhet lättare att acceptera inkommande information som stödjer en tidigare uppfattning eller hypotes, och tenderar att mer oreflekterat förkasta sådant som indikerar motsatsen. Detta kan gälla såväl chefer som anställda.
Ovanstående är en identifierad problembild som är oerhört vanligt förekommande på arbetsplatser idag. Därför kan det finnas behov av att få extern hjälp med att urskilja, tolka och integrera olika typer av fakta och därtill även att reducera mängden överflödig information.
Vi bidrar med objektiva organisationsanalyser som inte söker efter, eller fokuserar på, sådana uppgifter som stärker redan etablerade uppfattningar inom företagsstrukturen.